BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

Madde 1.

Bu yönetmeliğin amacı; Hatay’daki kent yaşamında, kent vizyonu’nun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinde yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Hatay Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

Kapsam

 

Madde 2.

Bu yönerge; Hatay Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, organların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3.

Bu yönerge;03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanun’un 76 maddesi ve 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Bu yönergenin uygulanmasında:

 

Madde 4. 

a)Belediye: Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni,

b)Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Hatay’ın kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir büyüme ve kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, Hatay sakinlerinin hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmalarını geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, demokratik ve bağımsız bir kuruluş olan Hatay Kent Konseyi’ni,

c)Meclisler: Hatay Kent Konseyi bünyesinde kadın, gençlik, çocuk ve engelli alanlarında bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların ilgili temsilcilerinden oluşan organları,

d)Çalışma Grupları: Hatay Kent Konseyi bünyesinde, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapmak üzere Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan grupları,

Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. 

a)bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

b)Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve

c)YG21: Yerel Gündem 21’i, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hatay Kent Konseyi’nin Amacı, Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

 

Hatay Kent Konseyi’nin Amacı ve Oluşumu

 

Madde 5.

a)Hatay Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması,  sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ilkelerini hayata geçirmeyi;  sivil toplumun güçlendirilmesi ile çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmayı amaçlar; 

b)Hatay Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi, 08.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca ve Türkiye Yerel Gündem 21 Programı ilkeleri doğrultusunda 21.02.2015 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında oluşmuştur;

 

Hatay Kent Konseyi’nin Görevleri

 

Hatay Kent Konseyi’nin görevleri

 

Madde 6. 

a) Hatay’da demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Hatay’a ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

c) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Hatay’ın kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Hatay kentinin kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Hatay’da sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 

g) Hatay’da sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

h) Hatay’da çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

i) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

j) Hatay Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin gerektiğinde değerlendirilmek üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesini sağlamak,

k) Başka Kent Konseyleri ile kentin geleceği ve günlük yaşamı ile ilgili işbirlikleri geliştirmektir.

 

Hatay Kent Konseyi’nin Çalışma İlkeleri

 

Madde 7.

Hatay Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümünde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Hatay’ın yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Hatay kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

d) Hatay Kent Konseyi’nin uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,  

f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Hatay Kent Konseyi’nin Üyeliği ve Organları

 

Hatay Kent Konseyi’nin Üyeliği

 

Madde 8.

(1) Hatay Kent Konseyi; Hatay’daki merkezi yönetimi, yerel yönetimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı içinde buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

 

a) Hatay Valisi veya temsilcisi,

b) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı veya temsilcisi,

c) Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerin kent konseyi temsilcileri,

d) Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerin kaymakamları veya temsilcileri,

e) Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerin belediye başkanları veya temsilcileri,

f) Sayısı onu geçmemek üzere Hatay Valisi tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

g) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının, toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20 den az olmamak üzere kendi aralarında seçecekleri temsilcileri,

h) Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin il örgütlerinin birer temsilcisi,

ı) Hatay’daki üniversitelerin rektörleri veya temsilcileri,

i) Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birer temsilcisi,

j) Hatay’da örgütlü olan işçi, memur ve işveren sendikalarının birer temsilcisi,

k) Hatay Noter Odası’nın bir temsilcisi,

l) Hatay Barosu’nun bir temsilcisi,

m) Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde örgütlü olan eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre, hukuk, basın, kadın, gençlik, engelli, iş yaşamı ve sosyal dayanışma alanlarında kurulmuş olan derneklerin ve vakıfların birer temsilcisi,

o) Hatay Kent Konseyi’nce kurulmuş olan meclis ve çalışma grupların birer temsilcisi,

Kent Konseyi Organları

Madde 9.

Hatay Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

 

a)  Genel Kurul,

b) Yürütme Kurulu,

c) Kent Konseyi Başkanı,

d) Meclisler ve Çalışma Grupları.

 

Genel Kurulun Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri

 

Madde 10.

a)Genel Kurul, Hatay Kent Konseyi’nin en yetkili organı olup, bu yönergenin 8. maddesinde sayılan üyelerden oluşur,

b)Kurum ve kuruluşlarca ilk kez belirlenen ya da herhangi bir nedenle değiştirilen temsilcilerin isimleri, Kent Konseyinin gündemindeki ilk Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirilir.

c)Hatay Kent Konseyi’nin üyesi olan kurum ve kuruluşlar, yetkili organlarının kararıyla Genel Kurul üyeliğinden çekilebilirler.

d)Hatay Kent Konseyi yeni katılımlara açıktır. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvuruları yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek kent konseyinin ilk genel kurulunda karara bağlanır.

a)Kent Konseyi yönetmeliğinde ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen ya da Hatay Kent Konseyi’nin olağan ve olağanüstü toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların Genel Kurul üyelikleri, Yürütme Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun salt çoğunluk kararı ile Hatay Kent Konseyi üyeliğinden düşürülebilir,

b)Hatay Kent Konseyi Genel Kurulu her yıl ocak ve eylül aylarında olağan olarak toplanır. Ayrıca Genel Kurul Hatay Kent Konseyi Başkanın çağrısı ile veya Yürütme Kurulunun salt çoğunluk kararıyla ya da 8. maddede sayılan katılımcı üye sayısının üçte birinin yazılı teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağrılabilir.

c)Genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az otuz gün önceden Hatay Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara yazı ile bildirilir. Ayrıca mahalli araçlarla kamuoyuna duyurulur,

d)Üyeler Hatay Kent Konseyi Başkanlığının önceden hazırladığı katılım listesini imzalayarak Genel Kurul toplantısına katılırlar,

e)Genel Kurul katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, en az 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki katılımcı üye sayısının yürütme kurulu üye tam sayısının iki katından fazla olması gerekir. Genel Kurul kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

f)Genel Kurula Kent Konseyi Başkanı Başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca Genel Kurul tarafından başkanlık divanına 1 başkan yardımcısı 2 yazman üye seçilir. Seçilen üyeler başkanla birlikte Genel Kurul tutanağını imzalarlar. Seçimli Genel Kurulda ise Divan Başkanı ve Kurulu Genel Kurul üyelerinin önerisi ve salt çoğunluğun kabulü ile oluşturulur.

g)Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından önceden hazırlanmış gündemi görüşür. Katılımcı üyelerin %10’unun yazılı isteği üçte birinin kabulü ile gündemde değişiklik yapılabilir.

h)Genel Kurul; Hatay Kent Konseyi Başkanı ile Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçer. Ayrıca Genel Kurul; ilgili yönetmeliğin ve bu yönergenin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yürütme kurulunun hazırladığı veya değişiklik yaptığı meclislerin ve çalışma guruplarının seçim ve çalışma esaslarını belirleyen çalışma yönergelerini hazırlar.

i)Genel Kurulca oluşturulan ve kabul edilen görüşler, Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığına sunulmak üzere, Hatay Kent Konseyi Başkanlığına bildirilir.

 

Yürütme Kurulunun Oluşumu ve Çalışma İlkeleri

 

Madde 11.

a)Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu; Genel Kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen 12 asil üye, genel kurul tarafından ayrıca seçilen Kent Konseyi Başkanı ile Kadın ve Gençlik Meclisi Başkanlarının yer aldığı toplam 15 kişiden oluşur. Genel Kurulda Yürütme Kurulu için ayrıca 1 yedek üye seçilir. Milletvekili ve siyasi partilerin temsilcileri Yürütme Kurulunda görev alamazlar.

b)Yürütme Kurulu ve Başkanı seçimleri gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Seçim yönteminin blok liste ya da çarşaf liste ile yapılmasına Genel Kurul karar verir.

a) Kent Konseyi Başkanı bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi kurula başkanlık eder.

b)Yürütme Kurulu ayda bir olağan, Kent Konseyi Başkanı veya en az 3 Yürütme Kurulu üyesinin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

c)Yürütme Kurulu toplantılarına özürsüz olarak üst üste 3 veya yılda 5 kez katılmayan üyelerin Yürütme Kurulu üyeliği düşer.

d)Yürütme Kurulu üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra 6’nın altına düşerse olağanüstü Genel Kurul yapılarak Yürütme Kurulu yenilenir.

 

Yürütme Kurulunun Görevleri

 

Madde 12.

Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Hatay Kent Konseyi’nin amaçları doğrultusunda eylem planları hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.

b)Genel Kurul tarafından alınan kararları uygulamak,

c)Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, yerini, zamanını ve gündemini belirlemek.

d)Hatay Kent Konseyi’nin amaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak, bu grupların çalışmalarına destek olmak ve denetlemek.

e)Hatay Kent Konseyi Genel Sekreterinin ve sekretarya hizmetlerinde görevlendirilecek personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek,

f)Meclislerin ve Çalışma Gruplarının seçim ve çalışma esaslarını belirleyen yönergelerini hazırlamak, değişiklik önerilerini değerlendirmek ve bunları Genel Kurulun onayına sunmak.

g)Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına sunmak ve uygulamayı izlemek.

 

Kent Konseyi Başkanının Seçimi

 

Madde 13.

a)Hatay Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından Genel Kurul delegeleri arasından seçilir. Milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri başkanlığa aday olamazlar. Kent Konseyi Başkanının görev süresi Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olarak ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

b)Gizli oy açık sayım ya da Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğuyla alınacak kararla açık oy açık sayım veya işaret yöntemiyle yapılacak Kent Konseyi Başkanı seçimi için; ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki, ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır, ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır, üçüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olur.

c) Hatay Kent Konseyi Başkanının izin hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.

 

Kent Konseyi Başkanının Görev ve Yetkileri

 

Madde 14.

Hatay Kent Konseyi Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a)Özel ve tüzel kişilere karşı Hatay Kent Konseyi’ni temsil etmek,

b)Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c)Hatay Kent Konseyi Genel Sekreteri’nin birinci, sekretaryada görevli personelin ise ikinci sicil amiri yetkilerini kullanmak,

d)İlgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirmek.

 

Hatay Kent Konseyi Meclislerinin Oluşumu ve Çalışma Esasları

 

Madde 15.

Hatay Kent Konseyi bünyesinde şu meclisler oluşturulur:

a)Kadın Meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer kadın temsilcisi ile seçilmiş kadın yerel yöneticileri ve söz hakkı olup oy hakkı olmayan gönüllü kadın katılımcılardan oluşur.

b)Gençlik Meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile üniversite öğrenci konseyleri, lise öğrenci birlikleri, üniversite öğrenci kulüpleri, gençlik spor il müdürlüğü gençlik birimlerinin 16-30 yaş arasındaki birer temsilcisinden oluşur.

c)Engelliler Meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların varsa birer engelli temsilcileriyle resmi ve özel engelli rehabilitasyon merkezi temsilcileri, üniversitelerin engelli bölümü temsilcileri ve söz hakkı olup oy hakkı olmayan gönüllü engellilerden oluşur.

d)Çocuk meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların varsa temsilcisi ile çocuklarla ilgili kamu kurum birimi, dernek ve vakıfların 10-15 yaş arası birer temsilcisinden oluşur.

e)Yukarıda sayılan meclislerin Genel Kurullarının çalışma esasları bu yönergede Hatay Kent Konseyi Genel Kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak yapılır.

f)Meclis Genel Kurulları tarafından 7 asil 7 yedek üyeden oluşan yürütme kurulu seçilir, yürütme kurulu kendi arasından bir başkan ve bir yazman seçer.

g)Milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri Meclislerin Yürütme Kurullarında görev alamazlar.

 

Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Esasları

 

Madde 16.

a)Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla belli konu ve alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturulur,

b)Çalışma Grupları en az 5 kişiden oluşur. Çalışma Gruplarına katılım, Yürütme Kuruluna yapılan yazılı başvurunun kabulü ile başlar. Çalışma Grubu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan ve bir yazman seçer,

c)Çalışma Grupları yaptıkları etkinliklerle ilgili raporları en az üç ayda bir Yürütme Kuruluna sunarlar,

d)Çalışma Gruplarının süresi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir, e)Çalışma Gruplarının çalışma yöntem ve ilkeleri bu yönergedeki ilkelere uygun olarak sürdürülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Toplantı ve Görüşme Usulü

 

Madde 17.

Hatay Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 

Görüşlerin İlanı

 

Madde 18.

Hatay Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Hatay Kent Konseyi’ne bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

 

Genel Sekreterlik

 

Madde 19.

 

a)      Hatay Kent Konseyi Genel Sekreteri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir.

b)      Hatay Kent Konseyi Genel Sekreteri, ilgili yönetmelikte ve bu yönergede kent konseyinin görevleri olarak belirtilen çalışmaların yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, Çalışma Grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

c)      Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreter Yürütme Kurulu toplantılarına katılarak görüş belirtir, ancak oy kullanamaz.      

 

Sekretarya Hizmetleri

 

Madde 20.

1-Hatay Kent Konseyi’nin hizmetleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından önerilecek ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

2-Hatay Kent Konseyi Sekretaryası hizmetlerini yürüten personel Genel Sekretere ve Kent Konseyi Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

Hatay Kent Konseyi’nin Mali Yapısı

 

Madde 21.

a) Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Kent Konseyi’ne, bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

b) Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu, bütçenin oluşmasında belediyeyle işbirliği yaparak önerilerini rapor halinde sunar.

c) Bütçeden yapılan harcamalar, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulur.

d) Hatay Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ayrılan ödenek altışar aylık dönemlerde nakit olarak Hatay Kent Konseyi’nin banka hesabına aktarılır.

e) Harcamalar Hatay Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkan ve Genel Sekreterin müşterek imzası ile gerçekleştirilir.

f) Harcama yetki sınırlarını Yürütme Kurulu belirler.

 

Yürürlük

 

Madde 22.

Bu yönerge kabul edildiği 21.02.2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme              

 

Madde 23.

Bu yönerge hükümlerini Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.